Disclaimer

Privacyverklaring 3WT

3WT ICT Solutions (3WT) is een gespecialiseerd ICT bedrijf gericht op het midden- en klein bedrijf. Wij voeren diverse ICT services uit in opdracht van een organisatie, zoals het verzorgen van systeem- en netwerkbeheer, webhosting en online back-ups. Bij de uitvoering van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens die de klant in vertrouwen door ons laat verwerken. Wij nemen onze taak voor de zorgvuldige en transparante verwerking van de persoonsgegevens uiterst serieus. 3WT houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring vertellen we u hoe we met persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen binnen onze organisatie.

De rol van 3WT
Bij de uitvoering van de ICT services verwerkt 3WT in opdracht van een andere organisatie persoonsgegevens. 3WT is ten aanzien van deze verwerkingen aan te merken als verwerker op grond van de AVG. De opdrachtgever is de verwerkingsverantwoordelijke, omdat de opdrachtgever het doel en de middelen van de verwerking bepaalt.

3WT is zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerkingen die zij verricht op het gebied van klant- en contractmanagement en het gebruik van cookies op de website. Het cookiebeleid van 3WT vindt u onderaan onze website onder het kopje Info.

Wat zijn persoonsgegevens? 
Volgens de privacywetgeving zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Een naam en contactgegevens zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Naast algemene persoonsgegevens, kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zeer gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om medische gegevens of een BSN.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
3WT verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden op grond van een dienstenovereenkomst of een wettelijke verplichting.

Dienstenovereenkomst
Bij de uitvoering van de dienstenoveenkomst is het in veel gevallen noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. De doeleinden van de verwerking heeft de opdrachtgever met ons vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De verwerkingsdoeleinden zijn bijvoorbeeld:

 • het onderhoud en het beheer van het netwerk en systemen;
 • de ondersteuning van de goede werking van de computersystemen;
 • het aanmaken van reservekopieën (back-ups);
 • het verlenen van toegang tot informatiesystemen.            

Voor het sluiten van de dienstenovereenkomst verwerken wij persoonsgegevens voor:

 • het opstellen van de overeenkomst;
 • het onderhouden van contact met de klant;
 • het innen van vorderingen;
 • het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerken we? 
Voor de uitvoering van de overeenkomst verwerkt 3WT als verwerkingsverantwoordelijke de volgende gegevens van de opdrachtgever/contactpersoon:

 • volledige naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres 

Hoe gaan we om­­­ met persoonsgegevens? 
3WT verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken.

Bewaartermijnen 
Voor onze administratie moeten we bepaalde persoonsgegevens bewaren. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 3WT bewaart de financiële gegevens 7 jaar voor de belastingdienst. Overige gegevens die niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we na afloop van de dienstenovereenkomst. De vernietiging van de gegevens vindt op een zorgvuldige manier plaats.

Gegevens delen met andere organisaties 
3WT gebruikt de persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Wij delen geen persoonsgegevens met andere organisaties, tenzij wij een deel van onze organisatie uitbesteden aan een andere organisatie. In dat geval maken wij strenge afspraken over privacy met de opdrachtnemer middels een verwerkersovereenkomst.

In sommige gevallen zijn wij verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, zoals de politie.

Welke privacyrechten heeft u? 
De personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken hebben het recht op inzage, correctie, verwijdering, overdracht, verzet en beperking ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek kunt u per e-mail, de website of schriftelijk indienen bij 3WT. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van een andere organisatie (de verwerkingsverantwoordelijke), dan zullen wij uw verzoek doorsturen naar de betreffende organisatie. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 
Telefoonnummer: 088-7744111

E-mail: info@3wt.nl  

Bezoek- en postadres: 
3WT ICT Solutions
Hobahostraat 90
2161 HE Lisse

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. 3WT kan deze privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring publiceren wij op de website. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden.